Mandarin Learning HomeGames • Building Bridges

Brought to you by

Telling Time
Yì diǎn zhōng Bàn diǎn zhōng chà wǔ fēn bā diǎn
jiǔ diǎn bàn wǔ diǎn guò yí kè qī diǎn
one hour
half an hour
quarter after five
nine thirty
five minutes before eight
seven o’clock
Support MediusRes.com